اطلس تهویه پارس / خدمات پس از فروش / جذب نمایندگی خدمات پس از فروش
 
1- حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با ارائه مستندات
2- ارسال نام و مشخصات پروژه های انجام شده توسط اکیپ نصب متقاضی طی یک رزومه کامل
3- ارسال نمونه رضایت نامه دریافتی از مشتریان قبلی
4- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی


مدارک مورد نیاز جهت اعطا نمایندگی نصب و خدمات پس از فروش

 

1- کپی شناسنامه و کارت ملی
2- کپی آخرین مدرک تحصیلی
3- کپی جواز کسب یا ثبت شرکت
4- کپی سند ملک یا اجاره نامه

5- 500 میلیون ریال سفته جهت تضمین حسن انجام کار

 

مشخصات شخص حقیقی :
*
مشخصات شخص حقوقی :
متقاضی دریافت نمایندگی :
سوابق و تجارب کاری متقاضی :
مشخصات محل مورد تقاضا :