اطلس تهویه پارس / خدمات پس از فروش / شرایط نصب و نگهداری محصولات

شرایط نصب و نگهداری محصولات

مینی چیلر :

- نصب دستگاه بر روی شاسی مناسب.

- قرارگیری لرزه گیر متناسب با وزن دستگاه.

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- عایق کاری لوله ها ی آب رفت و برگشت.

- نصب و کارکرد صحیح شیرهواگیر خودکار، شیر قطع و وصل، سه راه صافی ،گیج فشار و اتصالات لازم.

- فاصله مناسب دستگاه از طرفین.

- رعایت فاصله 1 متری جلوی فن دستگاه.

- تامین آب با فشار 2bar درلوله پرکن سیستم. 

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیه.

- اتصال سیم ارت به دستگاه.


چیلر اسکرو و اسکرال هوایی :

 

- نصب دستگاه بر روی شاسی مناسب.

- قرارگیری لرزه گیر متناسب با وزن دستگاه.

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- نصب و کارکرد صحیح شیر قطع و وصل، سه راه صافی ،گیج فشار و اتصالات لازم.

- فاصله مناسب دستگاه از طرفین.

- انتخاب وکارکرد صحیح پمپ اواپراتور.

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیه.

- اتصال سیم ارت به دستگاه.


چیلر اسکرو آبی :

 

- نصب دستگاه بر روی شاسی مناسب.

- قرارگیری لرزه گیر متناسب با وزن دستگاه.

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- نصب و کارکرد صحیح شیر قطع و وصل، سه راه صافی، گیج فشار و اتصالات لازم.

- فاصله مناسب دستگاه از طرفین.

- انتخاب وکارکرد صحیح پمپ کندانسور و پمپ اواپراتور.

- کارکرد صحیح برج خنک کننده.

- تمیز بودن کلیه فیلترها و صافی های مسیرآب دستگاه.

- اجرای کابل فرمان رابط بین چیلر و برج خنک کننده. 

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیه.

- اتصال سیم ارت به دستگاه.


فن کویل سقفی توکار :

 

- نصب دستگاه بر روی شاسی مناسب.

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- شیب مناسب لوله درین.

- نصب و کارکرد صحیح شیر قطع و وصل و اتصالات لازم.

- نصب دستگاه در محیط عاری از گرد و غبار و آلودگی.

- هوابند بودن فضای اطراف دستگاه .

- فاصله مناسب دستگاه از طرفین.

- طراحی ، اجرا و ابعاد استاندارد کانال.

- عایق کاری کانال .

- عایق کاری کلیه لوله ها.

- ارتباط  صحیح کانال به دریچه هوای خروجی دستگاه.

- نصب استاندارد ترموستات . 

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیه .

- اتصال سیم ارت به دستگاه.


فن کویل کاستی چهارطرفه و یکطرفه :

 

- نصب دستگاه بر روی شاسی مناسب.

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- نصب و کارکرد صحیح شیر قطع و وصل و اتصالات لازم.

- شیب مناسب لوله درین.

- عایق کاری کلیه لوله ها.

- هوابند بودن فضای اطراف دستگاه .

- نصب دستگاه در محیط عاری از گرد و غبار و آلودگی.

- نصب فن کویل تا ارتفاع حداکثر4-5/3 متر از کف تمام شده.

- رعایت فاصله مناسب بین دو دستگاه.

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیه .

- اتصال سیم ارت به دستگاه.


فن کویل دیواری :

 

- نصب دستگاه در ارتفاع مناسب. 

- نصب دستگاه در محیط عاری از گرد و غبار و آلودگی.

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- نصب و کارکرد صحیح شیر قطع و وصل و اتصالات لازم.

- شیب مناسب لوله درین.

- عایق کاری کلیه لوله ها.

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیه .

- اتصال سیم ارت به دستگاه.


اسپلیت کانالی :

 

- نصب دستگاه بر روی شاسی مناسب.

- اطمینان از عدم نشت لوله ها .

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- استفاده از تله روغن در خط لوله عمودی گاز  بیش از 7 متر.

- شیب مناسب لوله درین دستگاه Indoor .

- نصب صحیح شیر قطع و وصل و اتصالات لازم به کویل گرمایشی.

- نصب دستگاه در محیط عاری از گرد و غبار و آلودگی.

- هوابند بودن فضای اطراف دستگاه Indoor .

- فاصله مناسب دستگاه از طرفین.

- طراحی ، اجرا و ابعاد استاندارد و عایق کاری کانال.

- ارتباط  صحیح کانال به دریچه هوای خروجی دستگاه. 

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه و اتصال سیم ارت به دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیهIndoor  وOutdoor .

- استفاده از کابل شیلد برای فرمان بینIndoor  وOutdoor .


مالتی اسپلیت ARV

 

- نصب دستگاه بر روی شاسی مناسب.

- قرارگیری لرزه گیر متناسب با وزن دستگاه.

- اطمینان از عدم نشت لوله ها .

- عایق کاری کلیه لوله ها.

- لوله و اتصالات مرغوب و هم سایز با ورودی و خروجی دستگاه.

- استفاده از تله روغن در مسیر لوله کشی بیش از 7 متر، در خط لوله  عمودی گاز.

- استفاده و نصب صحیح Y Branch برای انشعاب گیری از لوله ها.

- شیب مناسب لوله درین دستگاه Indoor .

- نصب دستگاه در محیط عاری از گرد و غبار و آلودگی.

- فاصله مناسب دستگاه Indoor  وOutdoor  از طرفین.

- ولتاژ مناسب تغذیه دستگاه.

- سایز مناسب کابل تغذیهIndoor  وOutdoor .

- استفاده از کابل شیلد برای فرمان بینIndoor  وOutdoor .

- اتصال سیم ارت به دستگاه.