اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / نمایشگاه انبوه سازان و صنعت ساختمان مشهد آبان 93