اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / یازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایش و گرمایشی