اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی اردیبهشت 94 هتل المپیک