اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / نمایشگاه تاسیسات شیراز خرداد 94