اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان مهر 94