اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / نمایشگاه صنعت ساختمان یزد مهر 94