اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان مهرماه 95