اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / هشتمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایش و گرمایش - تهران 1388