اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 13 اردیبهشت 95