اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 20 اردیبهشت 95