اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 26 مهر 95