اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 27 اردیبهشت 95