اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 29 شهریور 95