اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 2 شهریور 95