اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 4 خرداد 95