اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی 9 شهریور 95